Aftalevilkår

1. Aftalens indgåelse

 1. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Novomatrix og en privatperson over 18 år (Kunden) om et abonnement på bredbånd leveret via et dataudtag i kundens hus eller lejlighed.
 2. Aftalen indgås ved, at Kunden afgiver en ordre og modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, som bekræfter kundens adresse, valg af produkter og kontaktinformationer.
 3. Kommunikation mellem Novomatrix og Kunden foregår via e-mail, og til dels telefoni, og det er derfor et krav at Kunden har en aktiv e-mailadresse og gerne et aktivt mobilabonnement. Kunden skal informere Novomatrix ved skift af e-mailadresse eller mobiltelefonnummer.
 4. Kunden kan til enhver tid overdrage sin forbindelse til 3. mand, såfremt at denne kan leve op til gældende vilkår. Gør 3. mand ikke dette kan Novomatrix afvise overdragelsen

2. Aftalens ikrafttræden og ophør

 1. Der er 14 dages fortrydelsesret fra Kunden modtager ordrebekræftelsen. Det anbefales at Kunden fortryde via e-mail, men det kan også gøres pr. telefon.
 2. Bruges fortrydelsesretten, skal Kunden for egen regning returnere evt. bredbåndsudstyr som Kunden har modtaget fra Novomatrix.
 3. Er der tilvalgt ekstraarbejde i forbindelse med oprettelse af abonnement, fx opsætning af datastik eller indgravning af fiber, så vil Kunden blive faktureret for tid og materialer for udført arbejde eller forgæves forsøg på at udføre arbejde, hvis fortrydelsesformularen anvendes eller abonnement opsiges/fortydes på anden vis.
 4. Der er 6 måneders bindingsperiode på Novomatrix Bredbånd som gælder fra første dato, der betales abonnement fra.
 5. Aftalen kan opsiges af Kunden med 30 dages varsel, dog tidligst til udløb af bindingsperioden.
 6. Aftalen kan til enhver tid opsiges af Novomatrix med 30 dages varsel.
 7. Novomatrix tilbagebetaler evt. abonnementsbetaling som Kunden måtte have betalt forud, hvis det overstiger kr. 100,- hvis abonnement opsiges midt i en abonnementsperiode. Alternativt kan kan vi kontaktes inden betaling af sidste abonnementsperiode og rette datoen, så der kun faktureres for den tid, som abonnementet skal anvendes.
 8. Undlader kunden at betale abonnement, så vil abonnementet efter en eller flere ubetalte regninger blive betragtet, som opsagt. Novomatrix vil forsøge at kontakte kunden inden dette sker. Krav om betaling af skyldigt beløb bortfalder ikke af denne grund.

3. Novomatrix leveringspligt

 1. Novomatrix skal i aftaleperioden levere de produkter, som Kunden har valgt.
 2. Novomatrix kan løbende ændre på produktets sammensætning.
 3. Novomatrix leveringspligt ophører såfremt Kunden misligholder aftalen i væsentlig grad, eksempelvis ved ikke at opfylde sin betalingsforpligtelse.

4. Novomatrix priser

 1. Den aftalte pris fremgår af ordrebekræftelsen.
 2. Novomatrix kan løbende ændre sine priser.
 3. Alle prisændringer varsles mindst 30 dage før, de træder i kraft.
 4. Prisændringer gælder tidligst fra efter en bindingsperiode/aftaleperiode.
 5. Ved prisstigninger kan Kunden opsige sin aftale med virkning fra den dag hvor prisændringen træder i kraft. Dette gælder også inden bindingsperiodens udløb.
 6. Der faktureres separat for forgæves teknikerbesøg. Er intet andet aftalt faktureres kr. 500,- pr. forgæves teknikerbesøg.

5. Fakturering og betaling

 1. På første regning bliver Kunden opkrævet fra leveringsdatoen og resten af den første kvartal. Er man tæt på kvartalsskrifte, så opkræves også for det efterfølgende kvartal.
 2. På efterfølgende regninger bliver Kunden opkrævet kvartalsvis forud for abonnement.
 3. Kunden betaler sine løbende regninger med PBS, bankbetaling eller MobilePay
 4. Kundens manglende betaling betragtes umiddelbart ikke som en opsigelse af Aftalen men som en væsentlig misligholdelse af Aftalen. Hvis Kunden misligholder Aftalen, har Novomatrix ret til at hæve Aftalen.
 5. Kan man ikke betale på almindelig vis, må man kontakte Novomatrix for at høre på alternativer. Der er en udgift forbundet for Kunden, hvis der ønskes at betales på anden vis.

6. Flytning

 1. Ved flytning til ny adresse fortsætter Kundens eksisterende aftale, hvis det er muligt. Hvis der ikke er opsat datastik eller indgravet fiber til den nye adresse, så kan der komme en udgift til dette.
 2. Der kan under flytningen opstå en periode uden bredbåndsforbindelse. For at minimere risikoen for nedetid af forbindelsen, bør Kunden melde flytning af sit abonnement lige så snart der er underskrevet kontrakt for den nye bopæl.

7. Udstyr

 1. Udstyr, som er udlånt af Novomatrix, fx. bokse til at modtage internet via fiber, skal returneres for Kundens egen regning til Novomatrix efter endt kundeforhold senest 2 uger efter ophør af abonnement. Hvis ikke vil der blive faktureret for erstatningsudstyr, 
 2. Novomatrix udlåner ikke WIFI-udstyr til Kunden uden indgåelse af speciel tidsbegrænset aftale mhp. test eller køb. Ønsker Kunden trådløst internet er det derfor op til Kunden selv at anskaffe udstyr. Der findes altid gode anbefalinger på novomatrix.dk/router

8. Erstatningsansvar

 1. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på Novomatrix udstyr og installationer på installationsadressen, som er forvoldt af Kunden, eller nogen som Kunden har ansvar for.
 2. Kunden har ansvar for Novomatrix udstyr og installationer på installationsadressen, når det gælder tyveri, bortkomst og hændelige skader, fx brandskader, vandskader, lynskader som følge af overspænding i nettet og direkte lynnedslag.
 3. Novomatrix er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab opstået som følge af forstyrrelser eller afbrydelser af tjenester
 4. Novomatrix er ikke erstatningsansvarlig for tab af data eller økonomiske tab forsaget af download af virus eller andre skadelige programmer, samt tilslutning af fremmed udstyr som medfører skader på net eller installationer.

9. Personlige oplysninger

 1. Novomatrix modtager personlige oplysninger om Kunden som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, som er nødvendige for at levere produktet til Kunden.
 2. Kunden har ret til at få indsigt i alle personlige oplysninger som opbevares af Novomatrix og kan gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen.
 3. Manglende adgang til oplysninger kan medføre, at Novomatrix ikke har mulighed for at levere de valgte tjenester til Kunden.

10. Særlige forhold, herunder tekniske ændringer

 1. Novomatrix har til enhver tid ret til at foretage ændringer, som er nødvendige for at sikre en tilfredsstillende drift af Novomatrixs netværk.
 2. Hvis Novomatrix konstaterer fejl i tilsluttet udstyr, der giver forstyrrelser eller ulemper for driften af Novomatrixs netværk, skal Kunden straks afhjælpe disse fejl. Eventuelle udgifter i denne forbindelse afholdes af Kunden. Novomatrix kan også kræve, at Kunden dækker omkostninger til fejlsøgning, hvis fejlen skyldes udstyr som ikke er leveret af Novomatrix. Novomatrix har ret til at ændre IP adresser, installationer og øvrige forhold af hensyn til trafikken på og driften af Novomatrixs netværk.

11. Anvendelse & begrænsninger

 1. Kunden må anvende sit abonnement frit. Kunden er placeret bag en kraftig firewall, som effektivt blokerer for alle indgående forbindelser. De brugere, som har brug for at kunne kontaktes udefra (agere server, fx. i nogle online spil) kan tilkøbe en statisk IP, og på den vis få trafik inde udefra udenom firewallen. Novomatrix bærer intet ansvar for Kundens brug af tjenesten på internettet.

12. Tvist og klager.

 1. Kunden kan til enhver tid klage skriftligt til Novomatrix. Klagen skal enten sendes pr. mail til kontakt@Novomatrix.dk eller pr. post:
  Novomatrix
  Rådhustorvet 1, 2. sal
  3520 Farum
 2. Novomatrix vil senest 30 dage fra modtagelsen af klagen give Kunden et svar. Hvis Kunden er uenig i Novomatrixs afgørelse kan afgørelsen ankes til
  Teleankenævnet
  Axeltorv 6, 3. th.
  1609 København K.

13. Særligt for etablering af bredbånd

 1. I forbindelse med etablering af Novomatrix Bredbånd kan det blive nødvendigt med et eller flere teknikerbesøg. Kunden skal sikre at teknikeren har adgang til Kundens bopæl. Hvis Kunden ikke kan garantere adgang til leveringsadressen skal Novomatrix have besked minimum 48 timer før teknikerbesøget. Hvis teknikeren går forgæves eller hvis Kunden giver for sen besked til Novomatrix om at Kunden ikke kan være på bopælen i det angivne tidsrum, har Novomatrix ret til at fakturere for et forgæves teknikerbesøg efter den til enhver tid gældende prisliste som findes på www.novomatrix.dk.
 2. Evt. efterreparationer leveres klar til maler.
 3. Ved gravning skal der informeres om kabler i jorden, hvis disse er kendte og ikke er registreret i LER. Skader på ukendte kabler udbedres til tid og materialer.

Novomatrix aftalevilkår version 1.0, 07. nov 2017

Novomatrix ApS
Rådhustorvet 1, 2. sal
3520 Farum
CVR nr.: 38904698

Vælg selv kanalerne i jeres TV pakker

Vælg selv jeres kanaler i jeres TV pakker

Nu kan I også vælge selv på et sløjfeanlæg!

 

Læs mere

Links til TV via nettet

Se alle licenskanalerne på din computer live
www.dr.dk

Se alle kanalerne fra TV2
www.tv2.dk

De mest populære tv-serier fra TV3 og TV3+
www.viaplay.dk

Gratis indhold fra Viasat
www.viafree.dk

Det mest populære fra Kanal 4, Kanal 5 og 6'eren
www.dplay.dk

Lyder det interessant?

Så book os til en kort præsentation ved næste bestyrelsesmøde.

Ring i dag: 70 22 22 00